BULGARIAN ASSOCIATION OF ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS

Bulgaria 1000 Sofia, № 16, Sveta Nedelya Sq, 6th Floor, Office 10 – 5
4
A18

Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) е сдружение с нестопанска цел, в което членуват български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на електротехниката и електрониката, както и в съпътстващите ги производства, дейности и услуги.

БАСЕЛ е учредена през 1994 г. и е национално представителна организация на бранша „Електротехника и електроника“. В асоциацията членуват 86 български и чуждестранни компании  и организации, чиито общ брой служители възлиза на около 10 000 души. Фирмите членове на БАСЕЛ осъществяват своята дейност в следните направления:

  • Производство на изделия от електротехниката и електрониката,
  • Инженерингова, консултантска и развойна дейност,
  • Ремонтна дейност, търговия и услуги.

 Цели на БАСЕЛ:

  • да представлява и защитава интересите на своите членове пред трети лица, в това число пред държавни, обществени, синдикални и международни органи и организации като национално представително сдружение на работодателите от бранш „Електротехника и електроника“,
  • да популяризира в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове,
  • да съдейства на своите членове за намиране на бизнес партньори и навлизане на нови пазари,
  • да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентоспособност и на технологичното им ниво,
  • да съдействува за привличането на чуждестранни инвестиции в бранша и да стимулира създаването на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество.

 

Контакти

+359 2 963 3532
basel@basel.bg
www.basel.bg

Features