BIBUS BULGARIA

Bulgaria 1574 Sofia,"Prof. Tzvetan Lazarov" blvd. No.2
1
D 5

Специализирано оборудване за ПСОВ, ХВП, хидравлични и пневматични компоненти за тежката, леката и хранително-вкусовата промишле­ност. Доставки на технически изделия и резервни части в направленията хидравлика, пневматика и мехатроника. Инженеринг в направленията хидравлика и пневматика

Контакти

+359 2 971 98 08
+359 2 927 32 64
info@bibus.bg
bibus.bg

Features