ELECTRIC VEHICLE INDUSTRIAL CLUSTER /EVIC/

Bulgaria Sofia, 1 Ivan Denkoglu str., floor 4, ap. 13
3
D13

ИКЕМ е регистриран на 25.11.2009 като сдружение с нестопанска цел.

ИКЕМ е национална браншова организация в бранш "Електрическа мобилност", която обединява усилията на своите членове за индустриално развитие, стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

Сертифицирана организация, притежава Bronze Label сертификат, издаден от дирекция "European Secretariat for Cluster Analysis" - BGR005201306CIP0484

Клъстера обхваща 56 члена, предимно юридически лица, свързани с производството на елементи, части и услуги за конверсиране или производство на електомобили. В ИКЕМ членуват и представители на научната и образователна общност. Член на ИКЕМ е и Българската академия на науките (БАН).

Адресът на регистрация на Клъстера е гр. София – адрес ул.”Алабин” 16-20. Адресът на работният офис на клъстера е в гр. София, ул."Иван Денкоглу", №1, ет.4. www.emic-bg.org

 Сред ключовите дейности на клъстера са:
   - Изграждане на национална инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства (ЕПС);
   - Развитие на образованието и иновациите в производството и услугите, свързани с електрическата мобилност;
   - Инвестиционен фокус върху произведеното в България. ИКЕМ активно работи за създаването на план за промишлена конверсия на традиционни в електрически превозни средства.

Контакти

www.emic-bg.org

Features